Summer Prague University - 2015

english русский

OBECNÉ INFORMACE

Summer Prague University (SPU) je speciální jazykový program, který se koná v Praze, hlavním městě České republiky, každé léto. Je organizován jazykovou školou SFF servis plus, úzce spolupracující se studentskou organizací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Program je určen pro studenty všech znalostních úrovní se zájmem o český jazyk. Program je vhodný jak pro studenty, tak absolventy (pracující) či budoucí rezidenty. Program zahrnuje lekce zaměřené na gramatiku i aktivity orientované na rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. Výuku vedou zkušení lektoři (rodilí mluvčí), absolventi bohemistiky na FF UK a specializovaných seminářů organizovaných jazykovou školou SFF servis plus, kteří získali své dovednosti v rámci dlouholeté praxe učitele češtiny pro cizince.

Formulář k přihlášení

SPU 2015

termíny: 13.7. - 31.7.2015
místo: Česká republika, Praha,místo bude upřesněno
cena:

14.950,- Kč

559 EUR/599 USD/394 GBP

SLEVA: 12.950,- Kč (při platbě do 31. května)/476 EUR/ 515 USD/ 339 GBP

Pro platbu využijte následující účty u FIO banky:

pro platbu v korunách - 2200784670/2010

pro platbu v eurech - 2400784675/2010                                   

pro platbu v dolarech -  2100784673/2010

pro platbu v librách - 2500784680/2010

 

Výuka

Jednotlivé kurzy zahrnují 75 jazykových lekcí, jež jsou rozděleny do dopoledního a odpoledního bloku. Dopolední program zahrnuje především výuku gramatiky, odpolední program se koncentruje na aktivity orientované na rozvoj komunikace a slovní zásoby – komunikační modelové hry, čtení a textů a poslech nahrávek, cvičení ze stylistiky atd. Výuka probíhá v přátelské a tvůrčí atmosféře vzájemné kooperace.

    9:30 - 12:00 Oběd  13:00 - 14:30
Po jazyková výuka   komunik. aktivity
Út jazyková výuka   komunik. aktivity
St jazyková výuka   komunik. aktivity
Čt jazyková výuka   komunik. aktivity
jazyková výuka (do 12:30)    


 

Kurzy/ úrovně

Studenti jsou rozděleni do jednotlivých kurzů na základě výsledku písemného testu, který testuje studentovy znalosti gramatiky, slovní zásoby a kompoziční schopnosti. Není-li výsledek testu dostatečně průkazný, je písemný test doplněn krátkou ústní zkouškou, v které student prokáže své schopnosti komunikovat a aplikovat studované jevy v praxi. Nejste-li tedy úplný začátečník, stahněte si vstupní test, vyplňte ho a pošlete na info@sffservisplus.cz nebo sffservisplus@gmail.com.

Začátečníci (A1):

Kurz čeština pro začátečníky je určen pro studenty s nulovou nebo pouze základní znalostí češtiny. Během třítýdenního programu si studenti osvojí základní gramatické vzorce, výslovnost, základní slovní zásobu a frazeologii. Cílem kurzu je naučit studenty základní gramatické dovednosti umožňující jednoduchou komunikaci v češtině (včetně telefonování, orientace ve městě, popisu každodenních činností, rodinných vztahů, práce). Absolvent kurzu je schopen rozumět běžným situacím z každodenního života, používat slovní zásobu nezbytnou pro orientaci v cizím prostředí a s dopomocí dokáže zjdednodušeným způsobem komunikovat o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech.
Výuka bude probíhat jednak v učebně, jednak v praktických komunikativních situacích mimo třídu. Kurz je z počátku veden v angličtině, která je postupně ve stále větší míře nahrazována zjednodušenou češtinou.

Mírně pokročilí (A2):

Kurz na úrovni mírně pokročilí je určen studentům, kteří mají za sebou 1-2 semestry (100-200 hodin) studia češtiny, tzn. že zvládají pravidla výslovnosti, gramatické vzorce nezbytné pro sestavení jednoduchého příběhu v přítomnosti a v minulosti, slovní zásoba se pohybuje kolem 1000 slov. Cílem kurzu je naučit studenty komunikovat, číst a psát jednoduché texty o tématech jako jsou rodina, lidské tělo, zájmy, cestování, město, počasí atd. Na gramatické rovině se studenti seznámí s důležitými gramatickými jevy jako jsou deklinace substantiv a adjektiv, minulý čas nepravidelných sloves, budoucí čas perfektivních a imperfektivních sloves, předložky, adverbia. Absolvent kurzu je schopen komunikovat o důvěrně známých záležitostech jen s mírnou dopomocí, dokáže reagovat na dotazy a žádosti a vyjadřovat postoje. Orientuje se v kratších textech a umí psát jednoduché dopisy o své osobě.
Výuka bude probíhat jednak v učebně, jednak v praktických komu-nikativních situacích mimo třídu. Kurz je veden převážně v češtině.

Středně pokročilí (B1):

Kurz na úrovni středně pokročilí je určen studentům, kteří mají za sebou alespoň 1 rok studia češtiny pro cizince, případně jejich vstupní znalosti jsou na úrovni A2 SERR Cílem kurzu je naučit studenty volně komunikovat na témata, s kterými se běžně setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd., rozumět hlavnímu smyslu novinových článků, rozhlasových a televizních zpráv o aktuálních záležitostech a psát jednoduché, souvislé texty o důvěrně známých oblastech. Na gramatické rovině se budou studenti věnovat především tvoření a funkci vidů, významu prefixů, stupňování adjektiv a adverbií, skloňování číslovek atd. Absolvent kurzu rozumí textům týkajícím se aktuálních záležitostí. Dorozumí se bez problémů v běžných situacích a může volně diskutovat o tématech, která jsou mu známá.
Výuka bude probíhat jednak v učebně, jednak v praktických komunikativních situacích mimo třídu. Velký podíl bude věnován čtení a rozboru textů, poslechu autentických nahrávek, nácviku správného mluveného i psaného projevu. Kurz je veden v češtině.

Pokročilí (B2):

Kurz na úrovni pokročilí je určen studentům, kteří zvládají základní gramatický systém a jejich schopnost komunikace a porozumění je na takové úrovni, že se nejen bez problémů zvládají orientovat v cizím prostředí, ale dokáží bez větších obtíží komunikovat i na složitější témata (osobnost člověka, komunikace a média, kultura atd.). Cílem kurzu je zlepšit schopnost studentů komunikovat na témata, jež se týkají jejich profese, života či zájmů, rozumět literárním i neliterárním textům, psát po formální i obsahové stránce správné texty. Na gramatické rovině se studenti soustředí na deklinaci substantiv cizího původu, tvoření slov a souvětí, funkci spojek, pořádek slov ve větě atd. Absolvent kurzu rozumí většině textů na nejrůznější témata. Je rovněž schopen číst prózu psanou zjednodušeným jazykem. Dokáže vést plynulou konverzaci s rodilými mluvčími a zvládá napsat podrobný text z důvěrně známé oblasti.

Výuka bude probíhat jednak v učebně, jednak v praktických komunikativních situacích mimo třídu. Velký podíl bude věnován čtení a rozboru textů, poslechu autentických nahrávek, nácviku správného mluveného i psaného projevu. Kurz je veden výhradně v češtině.

 

Lektoři a organizátoři

Summer Prague University pořádá jazyková škola SFF servis plus s.r.o., společnost založená a řízená studentskou organizací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (Studentský fond FF UK).

Všichni lektoři Letní pražské univerzity jsou rodilí mluvčí, absolventi bohemistiky na FF UK a specializovaných seminářů organizovaných jazykovou školou SFF servis plus, kteří získali své dovednosti v rámci dlouholeté praxe učitele češtiny pro cizince. Společně s organizátory kladou důraz na těsný kontakt mezi studenty a učitelem, což umožňuje vytvoření produktivního pracovního prostředí. Lektoři, jejich zkušenosti, profesionální, avšak přátelský přístup jsou obrovskou devizou programu.